Cap a la creació d'una base de dades climàtica de Catalunya (segles XVIII a XXI)

i

DOI: 10.3369/tethys.2008.5.01

pàg.: 3 - 12

Resum

En aquest article es presenta el projecte que s’està duent a terme des de l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya per a la creació d’una base de dades climàtica de Catalunya, el més completa i de major qualitat possible. Per circumstàncies històriques, la informació climàtica és encara incompleta, i roman dispersa en un ampli ventall de fonts. Com a conseqüència, ha estat necessari fer una identificació i catalogació prèvia d’aquelles fonts que contenen material climàtic. Posteriorment, s’ha definit la metodologia per a integrar aquest volum d’informació en una base de dades tenint present dos aspectes: la recuperació de la metadada i la generació de sèries climàtiques. Per a preservar tota la informació relativa a la metadada d’un observatori meteorològic, s’ha desenvolupat METADEM, mentre que també s’ha dissenyat la metodologia per a la creació de sèries climàtiques completes i de qualitat, que inclou tres nivells: digitalització, control de qualitat i anàlisi d’homogeneïtat. Com a resultat d’aquest projecte, que està encara en la seva fase inicial, unes 200 sèries han vist millorada la seva cobertura temporal, mentre que unes 150 noves sèries han estat identificades.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew