Una revisió de les anàlisis estadístiques de les precipitacions diàries i mensuals a Catalunya

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2009.6.02

pàg.: 15 - 30

Resum

En aquest treball, presentem una revisió dels estudis dels últims anys sobre les precipitacions diàries i mensuals a Catalunya. L’anàlisi de les precipitacions mensuals es realitza al llarg de la costa oest del Mediterrani i a Catalunya, tot quantificant aspectes com els de la irregularitat de les quantitats mensuals i la distribució espacial de l’Índex de Precipitació Estàndard. Apliquem diverses estadístiques a les sèries de precipitacions diàries com el seu valor extrem i les distribucions espacials intraanuals, la variabilitat de la quantitat de precipitació mitjana i la seva desviació estàndard per a cada mes, la seva distribució per quantitat i temps, i les tendències temporals que afecten quatre índexs pluviomètrics per a diferents percentils i intervals de classe. Totes aquestes diferents anàlisis constitueixen la continuïtat de l’estudi científic de les precipitacions a Catalunya, que va començar fa aproximadament un segle.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew