Aplicació de models font-receptor per a determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones)

, , , i

DOI: 10.3369/tethys.2010.7.01

pàg.: 3 - 10

Resum

Els models font-receptor permeten establir relacions entre un punt receptor (punt de mostreig) i les àrees font probables (regions emissores) mitjançant l’associació de valors de concentració en el punt receptor amb les corresponents retrotrajectòries atmosfèriques, i, juntament amb altres tècniques, permeten interpretar fenòmens de transport a escala sinòptica. No obstant això, fins a l'actualitat, pocs treballs han aplicat aquests tipus de models per descriure les àrees font d'organismes biològics. A Catalunya es disposa de registres molt complets de pol·len (dades de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya) i de papallones (dades del Catalan Butterfly Monitoring Scheme), un material biològic també susceptible de ser transportat a llargues distàncies i del que pot interessar conèixer les seves àrees d'origen. En aquest treball presentem els resultats de l'ús del model de Seibert et al. aplicat a l'estudi de les regions font de: (1) determinats pol·lens de caràcter al·lergogen, observats a Catalunya i Canàries, i (2) la papallona migratòria Vanessa cardui, observada a Catalunya. Amb els resultats obtinguts podem corroborar la idoneítat d'aquests models per a explicar la procedència de diferents espècies, tant químiques com biològiques, ampliant així les possibilitats d'aplicació del model original al camp molt més extens de l'aerobiologia.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew