Distribució potencial de la precipitació extrema al País Basc

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.01

Tethys núm. 8 pàg.: 3 - 12

Resum

El model de Distribució Potencial pot descriure conjuntament tant la distribució de probabilitat com la distribució temporal de precipitació. A més, permet incorporar la dependència de la probabilitat amb el nombre d’estacions independents. En aquest treball s’analitzen la distribució probabilística i la distribució temporal de la precipitació extrema de la Comunitat Autònoma del País Basc utilitzant dades diàries de 43 estacions, amb una mitjana de 31 estacions actives entre el 1961 i el 2000. Es comprova que el model estudiat presenta un bon ajustament (NMAE = 1,4%) per a precipitacions superiors a 115 mm en 24 h, i és consistent amb altres anàlisis d’extrems. Finalment, es proposa una relació matemàtica per tal d’estimar la precipitació màxima esperada per a un període de retorn igual o superior a 10 anys, amb una durada superior a 1 minut, i per a un determinat conjunt d’estacions independents. Aquesta relació depèn de dos exponents, un per al període de retorn (m = 0,23 ± 0,02) i un altre per a la durada (n = 0,63 ± 0,06); a més, també depèn d’un factor d’escala, que agafa valors entre Po = 42 ± 2 mm per al sud de la comunitat i Po = 71 ± 5 mm per al nord, essent el valor mig del País Basc igual a 58 ± 2 mm.

Referències

 • - AEMET, 2010: Valores climáticos extremos, Agencia Estatal de Meteorología (WEB), 11/VI/2010.
 • - Anderson, T. W. i Darling, D. A., 1952: Asymptotic theory of certain “goodness-of-fit” criteria based on stochastic processes, Annals of Mathematical Statistics, 23, 193–212, doi: 10.1214/aoms/1177729437.
 • - Begueria, S., 2005: Uncertainties in partial duration series modelling of extremes related to the choice of the threshold value, J Hydrol, 303, 215–230, doi: 10.1016/j.jhydrol.2004.07.015.
 • - Ben-Zvi, A., 2009: Rainfall intensity-duration-frequency relationships derived from large partial duration series, J Hydrol, 367, 104–114, ISSN: 0022–1694, doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.01.007.
 • - Chow, V. T., 1962: Hydrological determination of waterway areas for the design of drainage structures in small drainage basins, Engineering Experimental Station, Bulletin 462, University of Illinois, Urbana, USA.
 • - Corder, G. W. i Foreman, D. I., 2009: Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, Wiley, ISBN: 978047045461.
 • - de Salas, L. i Fernández, J. A., 2006: Nueva metodología para el análisis de la variable intensidad máxima anual de precipitación, Ecología, 20, 35–44.
 • - Etoh, T., Murota, A., i Nakanishi, M., 1986: SQRT-Exponential Type Distribution of Maximum, Hydrologic Frequency Modelling, V. P. Shing (Ed.), Reidel Pub. Com, Lousiana State University, USA, Proceedings of the International Symposium on Flood Frequency and Risk Analyses, 14-17 May 1986, 253-264.
 • - Ferrer, F. J., 1996: El modelo de función de distribución SQRT-ETmax en el análisis regional de máximos hidrológicos: aplicación a lluvias diarias, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid.
 • - Font-Tullot, I., 2000: Climatología de España y Portugal, Universidad de Salamanca, 2a Edición, 422 pp.
 • - Kundzewicz, Z. W. i Robson, A., 2000: World Climate Programe - Water detecting trend and other changes in hydrological data, United Nations Educational Scientific and Cultural Org., Geneva, May, WCDMP, 45 WMO/TD - No. 1013 (PDF).
 • - Lana, X., Burgueño, A. B., Martínez, M. D., i Serra, C., 2009: A review of statistical analyses on monthly and daily rainfall in Catalonia, Tethys, 6, 15–29, doi: 10.3369/tethys.2009.6.02.
 • - Llasat, M. C., Ramis, C., i Barrantes, J., 1996: The meteorology of high-intensity rainfall events over the West Mediterranean region, Remote Sensing Reviews, 14, 51–90.
 • - Marco, J., 1999: Análisis Hidrológico y sus implicaciones en la planificación de una defensa integral frente a las inundaciones de la Ribera del Júcar, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR: Estrategias de actuación en la zona inundable de la Ribera del Júcar, Ponencias Técnicas, Volumen I, Alzira, 29-30/III/1999.
 • - Martín-Vide, J., 2004: Spatial distribution of a daily precipitation concentration index in peninsular Spain, Int J Climatol, 24, 959–971, doi: 10.1002/joc.1030.
 • - Ministerio de Fomento, 1999: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, Ministerio de Fomento, Madrid, ISBN: 978-84-498-0419-9 (PDF).
 • - Moncho, R., 2008: Análisis de la intensidad de precipitación. Método de la intensidad contigua, RAM3, Enero.
 • - Moncho, R., Belda, F., i Caselles, V., 2009: Climatic study of the exponent n of the IDF curves of the Iberian Peninsula, Tethys, 6, 3–14, doi: 10.3369/tethys.2009.6.01.
 • - Pereyra-Diaz, D., Pérez-Sesma, J. A. A., i Gómez-Romero, L., 2004: Ecuaciones que estiman las curvas Intensidad-Duración-Período de retorno de la lluvia, GEOS, 24, 46–56 (PDF).
 • - Pérez-Cueva, A., 1983: Precipitaciones extraordinarias en la España Peninsular, Agricultura y sociedad, 28, 189–203, ISSN: 0211–8394 (PDF).
 • - Ruíz-Urrestarazu, E., 1983: Estado actual de las fuentes de los datos climáticos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y su posible planificación, Eusko Ikaskuntza (Ed.), Encuentro de Geografía Euskal Herria-Catalunya, Donostia-San Sebastián, 395-419, ISSN: 0212-3223 (PDF).
 • - Siegel, S., 1986: Estadística no paramétrica aplicada a las Ciencias de la Conducta, Editorial Trillas, México D.F.
 • - Soro, G. E., Goula Bi, T. A., Kouassi, F.W., i Srohourou, B., 2010: Update of intensity-duration-frequency curves for precipitation of short durations in tropical area of West Africa (Cote D’ivoire), J Appl Sci, 10, 704–715, doi: 10.3923/jas.2010.704.715.
 • - Témez, J. R., 1978: Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección General de Carreteras, Madrid, p. 111.
 • - Ugarte, F. M. i González, J. A., 1984: Precipitaciones de agosto de 1983 en la cuenca del río Oka (ría de Mundaka-Vizcaya): repercusiones geomorfológicos, Cuadernos de investigación geográfica, 10, 201–214, 7 Ref., ISSN: 0211–6820 (PDF).Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew