Estimació de la irradiància UV eritemàtica integrada incident en plans verticals, mitjançant el model SMARTS2

, , , , , i

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.02

pàg.: 13 - 20

Resum

S’ha utilitzat el model SMARTS2 per estimar la irradiància UV eritemàtica (UVER) integrada sobre un pla horitzontal i sobre plans verticals orientats a nord i sud. Els valors obtinguts mitjançant el model s’han comparat amb les dades experimentals proporcionades per tres radiòmetres YES-UVB-1 situats sobre aquests plans. Per quantificar els resultats s’han considerat els paràmetres estadístics desviació mitja, desviació absoluta mitja i error quadràtic mig (RMSD). Els resultats sobre un pla horitzontal mostren valors del RMSD d’aproximadament 10%, quan es treballa amb espessor òptica d’aerosols a 500 nm, i de 16% quan es treballa amb el coeficient β d’Ångström. Pel que fa als resultats obtinguts per als plans nord i sud, assoleixen errors molt alts. El RMSD en aquests casos és del 20,5% per al pla sud i del 32,5% per al pla nord, en el cas més favorable que es disposi de valors de l’espessor òptica per calcular la quantitat d’aerosols. Aquests resultats no milloren ni considerant una evolució anual, tenint en compte les diferents estacions de l’any, ni considerant períodes diferents al llarg del dia. Per tant, considerem que el SMARTS2 no és adient per estimar la UVER incident sobre plans inclinats.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew