Projeccions de canvi climàtic per a Catalunya (NE Península Ibèrica). Part I: modelització climàtica regional

i

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.08

pàg.: 77 - 89

Resum

Es presenta una tècnica dinàmica de regionalització climàtica per a generar projeccions al segle XXI a Catalunya, a partir de les sortides del model global acoblat atmosfera-oceà ECHAM5/MPI-OM. Aquesta tècnica consisteix en integracions llargues (5 anys) amb el model mesoescalar MM5 a través de tres dominis niats unidireccionalment de 135, 45 i 15 km de resolució horitzontal i 23 nivells verticals. S’utilitzen dos escenaris d’emissions possibles de l’Informe Especial sobre Escenaris d’Emissions per a la generació de les projeccions regionalitzades: un de sever (A2) i l’altre moderat (B1). S’estudien en detall només la temperatura a 2 m i la precipitació, per ser les variables de major interès social i les que condicionen d’una manera més directa els recursos hídrics del país. Les característiques espai-temps generals d’aquestes dues variables són correctament reproduïdes per la metodologia emprada, tret del cicle estacional de la precipitació. Les simulacions realitzades presenten un biaix fred important per a la temperatura, així com una sobreestimació general de la precipitació. Els escenaris obtinguts projecten un augment acusat de la temperatura (fins a 5ºC cap a finals de segle) i una disminució de la precipitació mitjana anual durant aquest segle, però amb una elevada variabilitat espacial i temporal. Aquest descens és més acusat a la part càlida de l’any (del 50% a determinades zones per a l’estiu a finals de segle). Per contra, es projecta un augment lleuger durant gran part de l’època freda de l’any. Pel que fa referència als valors extrems, s’espera un augment important dels mesos càlids i una disminució lleugera dels mesos més freds. En precipitació es projecta un augment molt important dels períodes secs. Tot i així, també es projecta un augment dels mesos extremadament plujosos. Els canvis projectats són més marcats per a l’escenari A2 que no pas per al B1.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew