Projeccions de canvi climàtic per a Catalunya (NE Península Ibèrica). Part II: sintetitzant diverses metodologies

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.02

pàg.: 13 - 24

Resum

La publicació del quart informe de l’IPCC, així com la gran quantitat de resultats de la recerca desenvolupada els darrers anys sobre la regionalització de les projeccions climàtiques, va impulsar l’actualització de l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Concretament, el nou informe de l’IPCC conté noves projeccions climàtiques d’escala global i continental, mentre que diversos projectes internacionals (especialment els projectes europeus PRUDENCE i ENSEMBLES) han produït projeccions climàtiques a escala subcontinental, que permeten discriminar entre regions europees. A nivell de l’estat espanyol, alguns d’aquests resultats han estat recollits en un document elaborat per encàrrec de la “Agencia Estatal de Meteorología”. A més, a Catalunya mateix s’estan desenvolupant iniciatives (en particular, al Servei Meteorològic de Catalunya) per aconseguir projeccions climàtiques a escala d’aquest territori. En el present treball se sintetitzen els resultats d’aquests i altres estudis publicats prèviament, així com els d’una anàlisi pròpia dels resultats del projecte ENSEMBLES. L’objectiu és proposar uns escenaris de variació de la temperatura i la precipitació a Catalunya, durant el present segle XXI. Així, per a la meitat del segle XXI, la temperatura podria pujar fins gairebé 2ºC respecte a la de finals del segle XX. Aquests augments serien, probablement, més alts a l’estiu que a l’hivern; generals en tot el territori però menys acusats a les zones litorals. Les precipitacions, en canvi, no haurien de canviar gaire i en tot cas disminuirien molt lleugerament. Cap a finals del segle XXI, la temperatura podria ser fins uns 5ºC més alta que la de finals del segle passat, mentre que la precipitació mitjana anual podria disminuir més d’un 10%. Els augments de temperatura serien més elevats a l’estiu i a les àrees més allunyades de la costa. Les precipitacions disminuirien especialmente durant l’estiu, mentre que podrien fins i tot augmentar a l’hivern en zones de muntanya com ara el Pirineu.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew