Impacte de l'assimilació de les dades del radar sobre la predicció immediata d'un sistema convectiu mesoescalar a Catalunya mitjançant el model WRF

i

DOI: 10.3369/tethys.2018.15.15

pàg.: 3 - 17

Resum

Aquest estudi utilitza el “Weather research and forecasting model” (WRF) i el sistema tridimensional d'assimilació de dades variacionals (WRF 3DVAR), en arrencades en fred i en calent, amb l'objectiu d'esbrinar el mètode de predicció immediata més adequat, que hauria millorat la previsió de precipitació màxima en el sistema convectiu mesoescalar que es va produir a Catalunya el 21 de març de 2012 a les 20 UTC. Es van assimilar dades de radar utilitzant diferents configuracions, is va verificar qualitativament l'augment de l'aigua de pluja produïda per l'assimilació de la reflectivitat. Mentre que en arrencades en fred el millor resultat es va obtenir amb una longitud d’escala de 0,75, en arrencades en calent, va ser necessari utilitzar una longitud d’escala de 0,25. En tots els casos, els millors resultats es van obtenir quan es va utilitzar l'assimilació de dades de radar, i encara que una de les arrencades en fred va aconseguir el millor resultat i la correcta localització dels màxims de precipitació, la quantitat de pluja prevista encara va ser menor que les observacions.

Paraules clau: WRF, 3DVAR, radar, precipitacióCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew