Canvis en el règim de precipitació sobre la península Itàlica i possible impacte en el sistema elèctric

i

DOI: 10.3369/tethys.2018.15.02

pàg.: 18 - 30

Resum

Els esdeveniments meteorològics extrems representen greus riscos per a les activitats i infraestructures humanes. Fenòmens perillosos com ara inundacions i sequeres són un dels principals reptes del segle XXI a causa de les seves importants implicacions socials i econòmiques. En particular, la seva intensificació posa pressió sobre la continuïtat del subministrament d'energia. L'objectiu d'aquest treball és avaluar el canvi climàtic pel que fa a precipitacions mitjanes i extremes durant les properes dècades a Itàlia. S'han elaborat dos escenaris de futur (mitjà termini, 2021-2050 i llarg termini, 2071-2100) mitjançant l'anàlisi de simulacions de Med-CORDEX a la resolució horitzontal d'uns 50 km sota dos escenaris d'emissió (RCP 4.5 i RCP 8.5). Primer, el biaix dels valors del model s'han corregit prenen la referència de les dades d'E-OBS i, a continuació, es va considerar un subconjunt d'indicadors estàndard (WMO, 2009) per investigar canvis en el senyal climàtic. Malgrat un cert grau d'incertesa, els senyals de canvi climàtic més significatius es refereixen a una disminució general de les precipitacions mitjanes i un augment de la precipitació extrema en algunes regions. La intensificació d'aquests esdeveniments provocarà un major risc per a fallades elèctriques; la reducció de les precipitacions mitjanes provocarà una disminució de la generació d'energia hidràulica i un cert estrès hídric en la refrigeració de les centrals termoelèctriques.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew