Característiques termodinàmiques de masses d'aire al llarg de la vall del Guadalquivir mitjançant el càlcul de trajectòries

, , and

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.03

pp.: 21 - 31

Abstract

La presència de la vall del Guadalquivir afavoreix la canalització de masses d’aire des de zones costaneres cap a l’interior d’Andalusia. Per aquest motiu, aquest treball presenta una primera aproximació sobre la variació espacial al llarg de la vall del Guadalquivir d’alguna de les propietats termodinàmiques representatives de les masses d’aire. Amb aquest objectiu s’han seleccionat tres emplaçaments representatius del seu curs baix, mig i alt, analitzant en tots ells les trajectòries diàries i els registres horaris de temperatura potencial, humitat específica i velocitat del vent durant el període 2000-2007. El conjunt de trajectòries ha estat calculat utilitzat el model HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory), establint les 12 UTC com a hora d’arribada, una durada de 120 hores i una altura final d’incidència de 500 m. L’anàlisi per clústers ha permès la selecció de deu tipus de masses d’aire, seleccionant d’aquest conjunt aquelles que provenen clarament de l’oest. L’anàlisi en els tres emplaçaments dels cicles diaris de temperatura potencial mostren un refredament progressiu durant el període fred (novembre-febrer) de l’any (3-4 K) i un escalfament durant el període càlid (juny-setembre) en el rang de 5-6 K entre els extrems de la vall. La humitat específica experimenta un descens, independent del període i tipus de massa d’aire, a mesura que la massa d’aire recorre la vall, sent més intens durant el període càlid amb fins a 8 g kg-1 pels 1-2 g kg-1 del període fred. Els cicles de velocitat del vent mostren un descens progressiu de la mateixa al llarg de la vall, sent més accentuada entre el tram final amb una relació de fins a 3 m s-1 cada 100 km, registrant els valors més intensos durant el període càlid de l’any amb valors mitjos de fins a 4 m s-1.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew