Mecanismes d’acumulació de vapor d’aigua a la conca de la Mediterrània occidental i el desenvolupament de precipitacions extremes a Europa

, , , , , , , and

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.10

pp.: 103 - 119

Abstract

En aquest treball examinarem el paper de la circulació d'una estació calenta recentment descrita al mig de la troposfera de l'Àfrica septentrional així com el del mode recirculació-acumulació de la conca mediterrània occidental (WMB, segons les sigles angleses) a l'inici d'uns episodis de precipitacions a l'Europa central i oriental. Aquests dos mecanismes atmosfèrics poden acumular durant diversos dies no només pols del terra i contaminants sinó també vapor d'aigua per evaporació tant sobre l'Atlàntic subtropical com sobre el Mediterrani central i occidental. Les capes acumulades són espolsades per l'àrea del voltant després de la irrupció de les pertorbacions. Aquest treball analitza en particular l'exportació de vapor d'aigua en condicions de pertorbació associades amb el pas de ciclons "Vb" i s'hi exposen les excepcionals precipitacions que van caure sobre grans àrees de l'Europa central (inundacions a l'Elba i el Danubi) entre l'11 i el 13 d'agost de 2002 com a cas d'estudi. El procediment per simular els mecanismes implica una combinació del Sistema de Modelització Atmosfèric Regional i els sistemes de modelització de Concentració i Transport de les Partícules Híbrides. Per comprovar les sortides de simulació hem utilitzat productes de vapor d'aigua de MODIS, ràdiosondatges, radars perfiladors de vent i dades de precipitació superfície-satèl·lit. Els nostres resultats mostren que la major part de la precipitació que va tenir lloc a l'àrea d'estudi durant l'inici i el creixement de l'episodi es va originar molt probablement en una massa d'aire exportada des de la WMB. Després del nostre experiment de seguiment, aquesta massa d'aire, amb un origen inicial a l'Atlàntic, va entrar a la WMB i va circular durant 4 dies (del 6 al 9 d'agost) per la capa límit marina i les serralades litorals de la WMB acumulant vapor. Aleshores, gran part de la mateixa va ser transportada el 10 d'agost, després de la irrupció del cicló "Vb" Ilse, per la península Itàlica i el Mar Adriàtic, a través dels Balcans Occidentals, cap a l'àrea d'estudi. El vapor transportat juntament amb l'evaporació en camí van iniciar l'episodi de precipitacions.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew