Efecte de les condicions ambientals en el cicle vital d'una planta bulbosa